සුගතිගාමී වීම ������������������ ��������� ������ ������������������������������

������������������ ��������� ������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close