නිවන් මග එකක් වඩන්නේ හතරක් වැඩේ...

එකක් වඩන්නේ හතරක් වැඩේ... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close