නිවන් මග එකක් වඩන්නේ හතරක් වැඩේ.

එකක් වඩන්නේ හතරක් වැඩේ. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close