අභිධර්මයචිත්තය ��������������������������������������� ������������������ ���������

��������������������������������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close