අභිධර්මයචිත්තය ��������� ��������������� 23

��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close