නිවනට අදාල කරුනු ��������������� ��������� ������ ������������������

��������������� ��������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close