නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම ������������ ��������������������������� ������ ������������������������ ���������������������������

������������ ��������������������������� ������ ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close