පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ��������� ������������������ ������������

��������� ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close