පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ��������������� ��������� ������������������

��������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close