නිවන් මගවිදර්ශනා කිරීම ������������ ��������� ��������������� ������������������ ������ ������������ ���������������

������������ ��������� ��������������� ������������������ ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close