අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������� ��������� ������������������������

��������� ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close