අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������� ������ ��������������� ������������������

��������� ������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close