අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������� ���������

��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close