අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������ ������������������ ��������� ���������

������������ ������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close