අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������� ��������� ��������������������������� ���������������

��������������� ��������� ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close