අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������� ��������� ������������

��������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close