නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ���������������������������������������������������

��������������������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close