නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������������������������������ 58

������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close