පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ������������������ ������������������ ������ ���������������

������������������ ������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close