පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������������� ��������������� ���������������

��������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close