පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ������������ ������������������������ ��������������� ���������������������

������������ ������������������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close