භාවනාවමෛත්‍රී ��������� ��������������������������� ������

��������� ��������������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close