ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයනොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක ������������������ ������ ��������������� ��������������� 1

������������������ ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close