ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයනොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක ��������������� ��������������� ��������� ��������� 2

��������������� ��������������� ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close