ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයලෝක පාලන ක්‍රමය ������ ��������� ������������ ������������������������ ���������������

������ ��������� ������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close