ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයලෝක පාලන ක්‍රමය ��������������� ������������������

��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close