විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������������������ ������������������������������ ���������������

������������������ ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close