නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������������� ������������������ 2

��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close