නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������ ������������������ 1

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close