පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රනීච කුල බන්දන ��������������� ��������������� ������������������ ������ ������������������ 2

��������������� ��������������� ������������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close