පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රනීච කුල බන්දන ��������� ��������� ��������������� ��������������� ������������������ ������ ��������������������������� 1

��������� ��������� ��������������� ��������������� ������������������ ������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close