පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ��������� ��������� ���������������

��������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close