ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������������������������� ��������������������������� 1

��������������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close