ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������� ��������� ������������������

��������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close