ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������ ��������������������� ������������������

������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close