ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������������������ ��������������������� ������������������

������������������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close