පටිච්චසමුප්පාදය සංඛත සහ සංකර

සංඛත සහ සංකර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා