නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������������� ������ ������������������ ��������������� ���������������

��������������� ��������������� ������ ������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close