නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ��������������� ������ ������������������������������ ������������������������

������������ ��������������� ������ ������������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close