නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������� ��������������� ������������ ���������

��������������� ��������� ��������������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close