නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������ 3

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close