නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������

��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close