නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������ ��������������������� ���������������������������������������������

��������������� ������������ ��������������������� ��������������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close