නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������� ������������������ ��������������������� ��������������� ������������������������

��������������������� ������������������ ��������������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close