නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������������������ ��������������������� ������������ ������������������������ ���������������

������������������������ ��������������������� ������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close