නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������������������ ��������� ������������������

��������� ������������������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close