නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ��������������������� ��������� ������������������

��������� ��������������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close