නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������������

��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close