නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������������ ������������������ ��������������������������������� ������������������ 2

��������������� ������������������ ������������������ ��������������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close