නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������������������ ������������������ ��������������������������������� ������������������

��������������� ������������������ ������������������ ��������������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close