නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������������������ ������ ������ ��������������� ������

������������������������ ������ ������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close