නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������� ������������������ ������������������ ���������������������������

��������������������������� ������������������ ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close